สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมจัดงานวันครู ประจำปี 2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายและคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561 สืบเนื่องจากคุรุสภาได้กำหนดให้มีการจัดงานวันครู พ.ศ.2562 ในวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยกำหนดหัวข้อแก่นสาระของการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ว่า”คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง “มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือระหว่างครูกับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคมรวมทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยท่านประธานได้ให้นโยบายในการใช้รูปแบบการจัดงานโดยใช้ข้อมูลการจัดงานของปีที่ผ่านมา เพื่อให้ จากนั้นได้มอบให้ นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมตามวาระการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีประธานเครือข่ายโรงเรียนทั้ง 19 เครือข่าย คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3