สพป.อุดรธานี เขต 2 กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

9 จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

        วันที่ 25  มีนาคม 2564 นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาดโคกกลาง ณ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่  โรงเรียนบ้านโคกสง่า  โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง  โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว และ โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2