สพฐ. ประชุมเตรียมความพร้อมการใช้จ่ายงบประมาณ สพม.62 แห่ง

 29 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 62 แห่ง โดยมี นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักการคลังและสินทรัพย์ และผู้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริการงานการเงินและสินทรัพย์ สพม. เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์

 โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้ สพม. 62 เขต ก่อนกรมบัญชีกลางอนุมัติให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายกับสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อให้การจัดการเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุและการบัญชีของ สพม. ทั้ง 62 เขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยขอให้ สพม. ดำเนินการดังนี้ 1) การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้เมื่อกรมบัญชีกลางกำหนดรหัสโครงสร้างและรหัสผู้ใช้ระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 2) จัดทำทะเบียนคุมและเบิกจ่ายงบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี และ/หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2563 ให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามภาระผูกพันของสัญญา โดยใช้รหัสหน่วยเบิกจ่าย สพม. เดิม จนถึงวันสุดท้ายของเดือนกันยายน 2564  3) การใช้งบประมาณปี 2564  3.1 กรณีเป็นหน่วยเบิกจ่าย สพม.เดิม ให้ดำเนินการ ดังนี้ 3.1.1 งบประมาณที่ยังไม่ดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS  ให้จัดทำรายละเอียดงบประมาณแจ้ง สพฐ.โอนเงินงบประมาณกลับคืนไปตั้งจ่ายที่ สพม.ที่จัดตั้งใหม่ 3.1.2 งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพันและได้บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว และคาดว่าเบิกจ่ายไม่ทันตามกำหนดเวลาให้ยกเลิก PO ในระบบ GFMIS และจัดทำรายละเอียดงบประมาณแจ้ง สพฐ. โอนเงินไปตั้งเบิกจ่ายที่ สพม. ที่จัดตั้งใหม่ 3.2 กรณีที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายที่  สพม. ที่จัดตั้งใหม่ ให้ดำเนินการดังนี้ 3.2.1 ให้ตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงินเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณปี 2564 แผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม รายการและจำนวนเงินที่ได้รับโอนว่าถูกต้องหรือไม่ 3.2.2 เร่งดำเนินการเบิกจ่าย และ/หรือ ก่อหนี้ผูกพันบึนทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ให้เสร็จภายในวันสุดท้ายของปีงบประมาณ 3.2.3 กรณี สพม.ที่ตั้งให่เกิดปัญหาการปฏิบัติงานให้แก้ไขปัญหาจาก สพม.เดิม

 ทั้งนี้การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ สพม.ทุกแห่งขอให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พงส. 2561 และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 กอปรหลักเกณฑ์ว้าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 พระราชบัยญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ส. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และมาตรฐานของราชการ อย่างเคร่งครัด

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน