สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พัฒนาบุคลากรในสำนักงานโดยใช้กระบวนการจิตศึกษากับการพัฒนาองค์กรผ่านกระบวนการ PLC ที่มีคุณภาพ

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานโดยใช้กระบวนการจิตศึกษากับการพัฒนาองค์กรผ่านกระบวนการ PLC ที่มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมประโคนชัย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร ให้บุคลากรในสำนักงานตระหนักรู้ในการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ตระหนักถึงความสำคัญและเป้าหมายหลักขององค์กร สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน รวมถึงการนำกระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนวย มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวศุภากร อ่อนลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม และคณะ เป็นวิทยากรดำเนินการในครั้งนี้