สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. น. นายพรมมา พันธภิบาล ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุนฯ จำนวน 5,494 บาท โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ วัดเหนือ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด