สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมประชุม “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายเกษมศานต์  อาปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1นางสาวศรีพรรณ  ชุมภูหมุด ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   และนางรวีวรรณ  นุชปาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการค่ายเชื่อมโยงกับหลักสูตรการสอนของครูตามบริบทโรงเรียนและขับเคลื่อนขยายผลสู่โรงเรียนทั่วประเทศต่อไป  โดยแบ่งเป็น 5 ภูมิภาค โดยภาคกลาง ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี