สพป.เชียงราย เขต 1 ริเริ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในโรงเรียน ตชด. ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานเปิดเวที อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกแบบสื่อ อุปกรณ์ ในการพัฒนาครู พัฒนานักเรียน แก้ปัญหาการอ่านเขียน คิดคำนวณ ภายหลังจากที่ สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นจุดริเริ่ม ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ในการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับ ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านจะนู และโรงเรียน ตชด. เทคนิคดุสิต ต.ห้วยชมภู ในสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ในพื้นที่ความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจาก มูลนิธิก้าวพิเศษ นำโดย อาจารย์ยงยศ โคตรภูธร เลขานุการมูลนิธิก้าวพิเศษ และ ผศ.ดร.รัก ชุณหกาญจน์ หัวหน้าสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และดร.ธรดา ขำนอง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณาจารย์ผู้มีจิตอาสา ด้วยการประสานงานของนางพิมพา ตามี่ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ”พัฒนาครู พัฒนานักเรียน แก้ปัญหาการอ่านเขียน คิดคำนวณ” รุ่นที่ 1 ให้กับครู ตชด. ครูกศน. และเครือข่ายผู้ปกครองเด็กพิเศษ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำนวนกว่า 20 คน ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านจะนู ต.ห้วยชมภู เพื่อให้ครูและผู้ใกล้ชิดเด็ก มีรูปแบบ สามารถใช้เครื่องมือ มีวิธีการสังเกตคัดกรองเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อการล้มเหลวทางการศึกษาอีกทั้งยังเกิดทักษะและใช้เครื่องมือวิธีการด้านการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และการส่งต่อบริการที่จำเป็นสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่สำคัญสามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง และชุมชน เกี่ยวกับเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการลัมเหลวทางการศึกษา เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ก่อนที่จะนำมาถอดบทเรียนและขยายผลให้กับตัวแทนของโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ได้แก่อำเภอเมือง อ.เวียงชัย และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ในเวทีเสวนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สวนอาหารเอกโอชา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย