คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการภาคสนาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3

วันที่ 20 กันยายน 2561 ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาจุดอ่อน จุดแข็ง และการนำผลการทดสอบ ไปวางแผนการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ในการนี้ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ และนายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน แก่คณะกรรมการฯ ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการตรวจเยี่ยมโรงเรียนครั้งนี้ ได้แบ่งเป็น 5 สาย ดังนี้ สายที่ 1 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร อ.บำเหน็จณรงค์ สายที่ 2 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ สายที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ สายที่ 4 โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ สายที่ 5 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ