สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการพัฒนาครู ผู้ช่วย ตามโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย สู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการพัฒนาครู ผู้ช่วย ตามโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย สู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อวางแผน เตรียมการ กำหนดหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อให้ครูผู้ช่วย มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ความ เป็นครู มีความสามารถ มีทักษะ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยา บรรณวิชาชีพที่เหมาะสมและเพื่อให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างมีคุณภาพ โดยมีดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง ,นายธิติวุฒิ นาคุณทรง,ดร.พิสิษฐ์ คงผดุง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3