กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Conference

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายศุภศิษฎ์ พิทยศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รอบสิ้นปีการศึกษา 2563  ผ่านระบบการ Conference  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 63 โรงเรียน  ใช้เวลาในการประชุม 1 ชั่วโมง  การประชุมครั้งนี้ดำเนินการไปด้วยเรียบร้อย ทั้งนี้จะได้ขยายผลการใช้งานระบบการประชุมทางไกลต่อไป