สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดพิธีลงนามถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านดอยหล่อ

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา  1๓.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้จัดพิธีลงนามถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านดอยหล่อ ไปสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยมี นางวรางคณา  ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ผู้แทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ฝ่ายผู้โอน ได้ส่งมอบภารกิจด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอยหล่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่ ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ผู้รับโอน ณ ห้องประชุมสันป่าตอง โดยมีการป้องกันและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการการติดต่อราชการของสพป.เชียงใหม่ เขต 4 อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ