ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานภายนอก

ด้วยมีหน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

  1. การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภาคใต้
  2. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการอบรมพัฒนาสำหรับนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
  3. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและจดรายงานการประชุม

รายละเอียด