สพป.มุกดาหาร ซักซ้อมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนผ่านระบบ Google Meet

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานสื่อฯ, กลุ่มงานหลักสูตรฯ และกลุ่มงานประกันฯ ซักซ้อมการนำเสนอการนิเทศออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ในหัวข้อ “การสร้างความเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก ๓ การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา และการรายงาน SAR” โดยมีศึกษานิเทศก์ทุกคนร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะดำเนินการนิเทศออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ในหัวข้อดังกล่าวให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบงานประกันฯ ทุกโรงเรียน โดยจัดเป็น ๔ รุ่น ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔