สพป.มุกดาหาร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Google Meet โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน