สพป.มุกดาหาร นิเทศออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการนิเทศออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อสร้างความเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19) การทบทวนการปรับหลักสูตรสถานศึกษา และการรายงาน SAR โดยแบ่งเป็น ๔ รุ่น ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมายการนิเทศได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกโรงเรียน