การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนนา 2019(โควิด19)

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.กำหนดจ่ายเป็นเงินสดหน้าเคาท์เตอร์บริการสัปดาห์ละ 1 วัน(วันพุธ) รายละเอียดและแบบฟอร์มดังไฟล์แนบ นี้