สพฐ.มอบเครื่องกันหนาว โครงการ”รินน่ำใจช่วยภัยหนาว สพฐ.” เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดเลย

++++ นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.เป็นประธานพิธีมอบเครื่องกันหนาว โครงการ”รินน่ำใจช่วยภัยหนาว สพฐ.” เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดเลย  โดยนางสาวสุชาดา  สภาพงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษากและรองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ   เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนในพื้นที่ประสบภัยหนาวของนักเรียนในสังกัด มอบเครื่องกันหนาวพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว โดยการนำร่อง ในพื้นที่จังหวัดเลยเป็นจังหวัดแรกในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงการดำเนินงานโครงการ โดยการขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาว  และการสนับสนุนในรูปแบบของการบริจาคเงินเพื่อสมทบเข้าบัญชี สพฐ.รวมน้ำใจสู้ภัยหนาว  โดยการนำเงินบริจาคมาจัดซื้อเครื่องกันหนาว เพื่อมอบให้นักเรียนในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว ในวันนี้ มีผู้ให้การสนับสนุนสิ่งของมามอบมีมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน ๙๕๐,๐๐๐  บาท (เก้าแสน- ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายนาม ดังนี้

๑.บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์การเรียน จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ  มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐  บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๒.มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย จำกัด มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน๑,๐๐๐ ผืน  มูลค่า  ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ มอบเงิน จำนวน ๒๓๒,๑๒๘ บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

๔.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  มอบเงิน จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๕.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัด หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคคลไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน ๑0๘,๓๓๒.๕0   บาท (หนึ่งแสนแปดพันสามร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์ถ้วน) และยังมีการบริจาคโดยตรงกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๔ เขต ในจังหวัดเลย  นอกจากที่ได้กล่าวมานี้  มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลต่าง ๆได้ร่วมบริจาคสมทบเข้าบัญชี สพฐ. รวมน้ำใจสู้ภัยหนาวอีกจำนวนหนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้รวบรวมนำไปดำเนินการช่วยเหลือนักเรียน      ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  จังหวัดเลย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562.

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ