พิธีมอบโล่ห้องสมุดและมอบเกียรติบัตรครูภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่ห้องสมุดและมอบเกียรติบัตรครูภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) หรือศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ให้พัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีผลการสอบวัดภาษาไทยอยู่ในระดับปรับปรุง ให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำนวัตกรรมไปพัฒนานักเรียนให้มีผลการสอบที่ดีขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายได้ตั้งไว้ว่า “นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่มีผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2564” และการพัฒนาห้องสมุดคุณภาพให้มีหนังสือภาษาไทย ไว้เสริมความรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านทุกโรงเรียน โดยในปีนี้ได้สร้างห้องสมุดต้นแบบไปแล้วจำนวน 140 โรงเรียน และจะขยายต่อไปจนครบทุกโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายในปี 2564 และในวันนี้ จึงจัดให้มีการมอบโล่ห้องสมุดและมอบเกียรติบัตรครูภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งหมด 140 โรงเรียน และครูผู้สอนภาษาไทยที่ผ่านการพัฒนารุ่นที่ 1 จำนวน 750 โรงเรียน รวมผู้เข้ารับโล่ห้องสมุดและเกียรติบัตร จำนวนทั้งสิ้น 890 คน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี จังหวัดปัตตานี