สพป.สงขลา เขต 1 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้เขตสุจริต) ณ โรงเรียนวัดหัววัง และโรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เห็นความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม และยั่งยืน โดยมีบุคลากรใน สพป.สงขลา เขต 1 ครู นักเรียน และชุมชน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้