สพป.ลพ. เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 /2562 เพื่อมอบแนวทาง และติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมือวันที่ 4 มกราคม 2562