สพป.ลพ. เขต 1 ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์การดำเนินงาน ITA 62

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้มีข้อมูลการดำเนินงาน และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในแต่ละมาตรฐานสำนักงาน จำนาน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 56 ประเด็นพิจารณา ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562