สพม.นราธิวาส นิเทศ ติดตาม ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

8 มิถุนายน 2564 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.นธ. มอบหมายให้ ดร.ปชานนท์ ชนะราวี รองผอ.สพม.นธ.     นายณัฐนันท์ บำรุงตา
นายธานนท์ รัฐสมบูรณ์ และ นางชญาญ์พัฏฐ์ สิทธิศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.นธ. ให้นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนตากใบ และ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ผลการนิเทศ ปรากฎว่า โรงเรียนทั้ง2แห่ง มีความพร้อมด้านความปลอดภัยในการเปิดเรียน ในวันจันทร์ ที่14 มิถุนายน 2564 ตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปตามกรอบแนวทางตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (Thai Stop Covid) และมีความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended) แต่ในเรื่องมาเรียนที่โรงเรียน(On-site) โรงเรียนสุไหงโก-ลก รอมติที่ประชุมจากคณะกรรมการสถานศึกษาในวันที่ 10มิ.ย.64 อีกครั้ง ส่วนโรงเรียนตากใบรอประเมินสถานการณ์ และการอนุญาตจาก ศบค.จังหวัดอีกครั้ง ภาพ – ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์