ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี และผู้อำนวยการกลุ่ม ได้เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเมตตาบารมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี