ผอ.สพม.เชียงราย ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน…

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ดร.สมพร  สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 และการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 (COVID-19) ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม โดยมีนายจรัล  แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม และคณะครูร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน/นางสาวแสงเดือน สันธิ/ภาพ-ข่าว