สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อมอบนโยบายในการบริหารจัดการโรงเรียน

วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก โดยบรรยายพิเศษและมอบนโยบายในการบริหารจัดการโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเป้าหมายการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กไม่ใช่การลดจำนวนโรงเรียนลง แต่เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยให้ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ เป็นผู้ตัดสินจ ซึ่งปัญหาที่พบของโรงเรียนขนาดเล็กคือ ปัจจัยพื้นฐาน เช่น ปัญหาค่าสาธารณูปโภค ปัญหาด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียน ปัญหาค่าพาหนะ-ค่าที่พักนอนสำหรับนักเรียนที่อยู่ห่างไกล และปัญหาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขจากหน่วยเหนือขึ้นไป ในการนี้มี น.ส.อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ ศึกษานิเทศก์ นายศุภศิษฎ์ พิทยาศักดิ์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยาการดำเนินการประชุม โดยมีผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเข้าร่วมประชุม จำนวน 119 โรงเรียน ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3