สพป.ลพ. เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562  ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สามารถดำเนินการครอบคลุมในเขตพื้นที่บริการ ตลอดจนประชากรในทุกระดับชั้นอย่างทั่วถึง  ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน