สพม.เชียงราย ประกาศเจตจำนงสุจริต…

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.สมพร  สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตสุจริต เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ปีงบประมาณ 2564 โดยมีทีมบริหารและบุคลากรของ สพม.เชียงราย เข้าร่วมประชุมทุกคน ซึ่งมีกิจกรรม สวดมนต์ กล่าวคำปฎิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตและประกาศนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด