สพป.สุรินทร์ เขต 3 อบรม Active Learning

21-22 กันยายน 2561 ณ หอประชุมปราสาททอง นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 มอบหมายให้ นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานเปิดอบรมการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ด้วยการลงมือทำ : Active Learning โดยมีนายทองสุข รวยสูงเนิน เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรม Active Learning ให้กับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ยน