สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และห้องประชุม โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้องรีสอร์ท อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต รวมถึงเพื่อพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากร สพม. 30 จำนวน 100 คน เข้าร่วมการประชุม