สพม.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก เพื่อทำการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนด

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวเบ็ญจา ประดิษฐ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก เพื่อทำการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และได้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC/HCEC) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร