สพป.พิษณุโลก เขต 1 MOU การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ นายสุชาติ  ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลับเทคนิคสองแคว และนายนริศ สุคันธวรัตน์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เพื่อร่วมกันดำเนินงาน การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1  โดยมีวัตถุ ประสงค์  คือ             

1. เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแควและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1

2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการดำเนินการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTVของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

3. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณ  ดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์จริง

4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)         

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=educationplk1&set=a.5640079629395563

ปชส.สพป.พิษณุโลบก เขต 1: ภาพ/ข่าว