การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นฐาน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา09.00 น. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  เป็นประธานการการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ให้กับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการใช้งบประมาณในสถานศึกษาหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเริม (นมโรงเรียน) โครงการรับนักเรียน เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องปรามและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา รองรับการตรวจติดตามการดำเนินการจาก สำนักงาน ป.ป.ช.https://www.facebook.com/media/set/?vanity=educationplk1&set=a.5676031712467021

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1 :ภาพ/ข่าว