สพม.สุโขทัย คัดเลือกโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จและมีความโดดเด่นในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จและมีความโดดเด่นในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย มีนางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นกรรมการร่วมตัดสินคัดเลือกโรงเรียน เพื่อเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นำผลงานไปเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ในวงกว้าง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

กุลธรา รักเสนาะ//รายงาน