สพม.สุโขทัย ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2564 เพื่อประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจงข้อราชการ และร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบประชุมทางไกล  (VDO Conference) โปรแกรม Zoom Meeting ในการประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ทั้งนี้ การประชุมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID –19 )

กุลธรา รักเสนาะ//รายงาน