ผอ.สพม.สุโขทัย ประเมินสัมฤทธิผลฯ ผอ.รร.ในสังกัด

นายสุดเขต  สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายอำนวย  บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา นายไพบูลย์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  นายประกอบ  พงศ์พันธ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง   และนางสาว   จันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์  คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  และนายสุทินธ์  คำน่าน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒   เมื่อวันที่  25 – 26 ส.ค. 2564