สพม.สุพรรณบุรี อันดับ 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้ให้ดำเนินโครงการถอดบทเรียน
และติดตามผลการดำเนินการ ประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินการตัวชี้วัดฯ ของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลคะแนนการประเมินประจำปี 2563 สูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี คะแนน 4.74112 
เป็นร้อยละ 94.82 โดยมี นางนิสา บรรจงการ เป็นผอ.สพม.สุพรรณบุรี ผลจากความสำเร็จนี้เกิดจากบุคลากรทุกคน ผู้บริหารใน
โรงเรียนในสังกัดได้ตระหนักและมุ่งมั่นเดินตามรอยศาสตร์พระราชาและพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเต็มความสามารถ พร้อมใช้โมเดล “SPB” “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วม อย่างสมดุลส่งผลให้เกิดคุณภาพ
ผู้เรียน”   

สพม.สุพรรณบุรี ได้อันดับ 1 จากการประเมิน ของ กพฐ. ตามโครงการถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินการ ประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/news/56605/?fbclid=