สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม สร้างจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว กิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์

วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม สร้างจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว กิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ให้สำเร็จตามพันธกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อย่างมีธรรมาภิบาล อย่างต่อเนื่อง โดยประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย 1) ด้านความโปร่งใส 2) ด้านความพร้อมรับผิด 3) ด้านความปลอดจากการทุจริต 4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยครูใหญ่ ประจำวันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562 ได้แก่ นายนิวัต เชื้อนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นำทำกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน การให้โอวาท ร้องเพลงศึกบางระจัน และเพลงสรรเสริญพระบารมี และนำกล่าวปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ดังนี้ ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อน โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 1. เราจะร่วมป้องกันและต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ 2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เป็นวิถีชีวิต ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน 3. เราจะสร้างเครือข่าย ความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ทั้งหมดนี้ เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐิติกาล ครูใหญ่ประจำวันได้ฝากเรื่อง เทคโนโลยีและการเงิน ขอให้ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ในการนี้ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้มอบดอกไม้ แสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่ได้แก่ นางสาววิชุดา สถิรรัตน์ เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด และฝากให้ทุกคนทำตามคำปฏิญาณตน สำหรับข้าราชการ สพป.สิงห์บุรี ข้อ 1 ข้าจะตั้งใจ ทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ข้อ 2 ข้าจะพัฒนางานให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ข้อ 3 ข้าจะเสียสละ และสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และ ข้อ 4 ข้าจะรักษาเกียรติและศักดิ์ศรี ของความเป็นข้าราชการของแผ่นดิน