สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  , นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางปุณิกา  ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 จำนวน 14 ราย จาก 7 เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือในการดำรงชีพ ประกอบด้วย เด็กชายอนุภัทร เพิ่มอุษา นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ลาน เด็กชายศตายุ วนการพันธ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเลี่ยง เด็กหญิงอัญนิชา สิริเส นักเรียนโรงเรียนบ้านหล่ายท่า เด็กชายฐิติภัทร ตาลป่า นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังดิน เด็กหญิงณัฐดา ชื่นดวง นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เทย เด็กชายภัทรดนัย สังข์ทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านสันวิไล เด็กหญิงนิดานุช เสาร์เย็น นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งแดง เด็กชายสุทธวัฒน์ ทะนาจา นักเรียนโรงเรียนบ้านปวง เด็กชายปวีณ ฮอมแปง นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหละ เด็กหญิงสมวาสนา ทองดีศรี นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ เด็กหญิงอนัญญา ใจชุ่มใจ นักเรียนโรงเรียนบ้านสันปูเลย เด็กชายพงศธร ชัยสุ นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย เด็กหญิงพรไพลิน ลุงติ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย เด็กชายพาคินทร์ ไวยวารี นักเรียนโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว