สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2562 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 13 มกราคม 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ  ประจำปี 2562 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งสพฐ.ได้กำหนดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ  รอบแรก จำนวน 2  กลุ่มสาระ  คือวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้จัดสนามสอบ  2  สนาม คือ 1.สนามสอบโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ มีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน  50 คน  2.สนามสอบโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ มีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน  144  คน รวมทั้งหมด  194  คน รูปแบบของแบบทดสอบ 1.วิทยาศาสตร์  ปรนัย  100 ข้อ  (เป็นภาษาอังกฤษ  20  ข้อ) 2. คณิตศาสตร์  33 ข้อ เป็นแบบเติมคำ โดยสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ก่อนดำเนินการสอบแข่งขัน คณะกรรมการ โดยศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับห้องสอบทำความเข้าใจในการดำเนินการสอบ