สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี 2562 วันพุธที่ 16  มกราคม 2562 ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย โดยประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่ ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายอาหาร ฝ่ายการจัดหารางวัล ถ้วยรางวัลทีมนักกีฬาฯลฯ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์แบบ ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้จัดงานวันครูในภาคเช้า เป็นพิธีบูชาบูรพาจารย์ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือระหว่างครูกับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคมรวมทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ จัด ณ สถานที่จัดงานประจำอำเภอทั้ง 6 อำเภอ  ภาคบ่าย การแข่งขันกีฬาวันครู(รอบชิงชนะเลิศ) ภาคค่ำ กิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างขวัญกำลังใจกับวงดนตรีและร่วมรับประทานอาหารร่วมกันทั้ง 6 อำเภอ  ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ