สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 17 ราย

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภูมินรินทร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายนายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่  จำนวน 17 ราย  ในการนี้ ท่านประธานฯ ได้แสดงความยินดีและกล่าวให้โอวาท  โดยกล่าวว่า การเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จะต้องปฏิบัติตนดี มีความโอบอ้อมอารี มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่รับผิดชอบ  อดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค มีน้ำใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน ต้องหมั่นค้นคว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานและมีการพัฒนาตนอยู่เสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ โดยมี น.ส.สมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมแสดงความยินดี พร้อมนี้เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับรายงานตัวและทำหนังสือราชการส่งตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนที่ได้เลือกเข้าปฏิบัติราชการ โดยสัญญาจ้างมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562