สพป.อุดรธานี เขต 2 ลงนาม MOU การปฏิบัติงาน สถานศึกษาในสังกัด

 

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งได้มอบนโยบาย แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2
ในการนี้ ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้มอบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษาในสังกัด     ตามนโยบาย “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรม ภายใต้โครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ของรัฐบาล และเป็นนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการได้ขานรับ โดยได้รณรงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ให้ความร่วมมือรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอย แยกก่อนเก็บ  ณ แหล่งกำเนิด (ต้นทาง) โดยใช้หลัก 3 ช หรือ 3 Rs  ได้แก่  ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  ตลอดจนเพื่อเป็นการสนองนโยบาย แผนปฏิบัติการ “จังหวัดอุดรธานี ไร้ขยะ ”  สพป.อุดรธานี เขต 2 จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ สร้างวินัย และจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย กิจกรรมในโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School )  โดยได้กำหนด 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย จัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ และประกวดสื่อและผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
หลังจากนั้น ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัล แก่ โรงเรียนในโครงการประเมินผลสภาพภูมิทัศน์ “โรงเรียนสวย ห้องเรียนงาม ผู้เรียนคุณภาพ”  ประจำปีการศึกษา 2561 แก่โรงเรียนในสังกัด โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย รางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านกอก และ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)