สพป.เชียงราย เขต 1 นิเทศ ติดตาม ออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ พัฒนานักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์  ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม PLC รูปแบบออนไลน์ “การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ”  ให้กับครูผู้สอนจำนวน 50 คน เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding) ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย