สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนางานห้องสมุดมีชีวิต

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนางานห้องสมุดมีชีวิต และบรรยายพิเศษ โดย ประธานฯ กล่าวว่า คุณภาพของผู้เรียนถือเป็นหัวใจสำคัญ ของการพัฒนาการศึกษาที่เน้นการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการส่งเสริมให้รักเรียนมีทักษะการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่าน โดยโรงเรียนจะต้องมีแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่จะส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน พร้อมทั้งฝึกให้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันกับโลกในยุคปัจจุบันได้ ซึ่งกิจกรรมนี้มุ่งพัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากร จากโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ นำโดย นางทศพรรณ จันทา น.ส.สุรางคณาจงปั้น และนายอนุลักษ์ เพียดขุนทด ครูโรงเรียนโนนไทยอุปถัมภ์ และคณะศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนางานห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนละ 1 คน จัดการอบรม เป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3