สพป.ลพ. เขต 1 จัดงานวันครูประจำปี 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมกับ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดลำพูน จัดงานวันครูประจำปี 2562 ในคำขวัญ ” ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”` ในการนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี และ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ครูตัวอย่าง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562