สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานวันครู คุรุสัมพันธ์ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 อ.จัตุรัส

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานงานวันครู อำเภอจัตุรัส  “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” วัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือระหว่างครูกับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคมรวมทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ภายใต้คำขวัญวันครูปี 2562 “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี” โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ภาคเช้ามีพิธีสงฆ์ จากนั้น นายชูชาติ กรมรินทร์ ข้าราชการบำนาญ ครูอาวุโสนอกประจำการ นำกล่าวสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ, นายเสถียร ชาลีเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) นำกล่าวคำปฏิณาณตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากนั้น นายมนตรา  กอซอ นายอำเภอจัตุรัส ได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) และพิธีคารวะครูอาวุโส จากนั้นท่านประธานฯ ได้มอบทุนการศึกษา เกียรติบัตร รางวัล แก่โรงเรียนและนักเรียน แล้วกล่าวคำปราศรัย โดยมีนายมนตรา กอซอ นายอำเภอจัตุรัส แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอำเภอจัตุรัส เข้าร่วมในพิธี  ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้จัดงานวันครู ประจำปี 2562 ณ สถานที่จัดงานทั้ง 6 อำเภอ ในภาคบ่าย มีการแข่งขันกีฬาวันครู(รอบชิงชนะเลิศ) ภาคค่ำ กิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ