สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน (Focus group)

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน (Focus group) การดำเนินการตามนโยบายการท่องสูตรคูณ การใช้เทคนิคคณิตคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 โดยมีครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนในสังกัด สพม. 30 เข้าร่วมการประชุม