สพฐ. รับมอบชุดโต๊ะและเก้าอี้สนาม

++++ วันที่ 16 มกราคม 2562 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการรับมอบชุดโต๊ะและเก้าอี้สนาม จำนวน 5 ชุด จากผู้บริหารสถานศึกษา จิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. รุ่นที่ 5 (สจว.สพฐ. รุ่นที่ 5) โดยมี นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เป็นผู้มอบ จำนวน 1 ชุด ผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1 โดยมี นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ และนายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบ จำนวน 1 ชุด ผู้บริหารสถานศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 4 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ เป็นผู้มอบ จำนวน 1 ชุด โรงเรียนหอวัง โดยมี นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง เป็นผู้มอบ จำนวน 1 ชุด และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยมี นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นผู้มอบ จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้สำหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติ และประชาชนที่มาติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้มีความสะดวกสบายในขณะรับบริการ โดยในการนี้มีคณะผู้บริหารระดับสูง ของสพฐ. ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบ

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/ฐิติมา  ชาลีกุล