วันครู ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดสิงห์บุรี เชิดชูเรือจ้าง รำลึกบูรพาจารย์ ผู้สร้างลูกศิษย์สู่คนคุณภาพ

วันที่ 16 มกราคม 2562  ณ หอประชุมหอมหวล พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงหบุรี ร่วมกิจกรรมวันครู โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานงานวันครู ประจำปี 2562
กำหนดหัวข้อแก่นสาระ (Theme) งานวันครู ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ว่า “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันครู ๒๕๖๒ ดังนี้ “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” และกำหนดแนวทางการจัดงานวันครู ในส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ (๒) เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู (๓) เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน (๔) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ
กิจกรรมหลักที่สำคัญ ประกอบด้วย
– พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุ สามเณร จำนวน ๖๓ รูป
– พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
– พิธีคารวะครูอาวุโส
– พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
กิจกรรมการสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
กิจกรรมการจัดงาน “เผยแพร่ผลการดำเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ “4 ปี ปฏิรูปการศึกษาสิงห์บุรีก้าวหน้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีการจัดนิทรรศการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ใน 9 เรื่อง ดังนี้
– โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
– การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
– โรงเรียนคุณธรรม
– การจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
– การให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
– การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
– การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการทางการศึกษาพิเศษ
– การจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
– โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีตามวิถีประชารัฐ
และจัดให้มีคลินิกรับปรึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน และคลินิกเรื่องความก้าวหน้าในการจัดทำวิทยฐานะ ว. ต่างๆ เช่น ว.17 ว.21 เป็นต้น