สพป.สกลนคร เขต ๑ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ จังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐ น. นายฉลาด เดชธิสา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอเมืองสกลนคร ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูและสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของครูและให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความร่วมมือความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา เห็นความสำคัญและระลึกถึงพระคุณครู โดยแต่ละพื้นที่ได้จัดงานวันครูร่วมกันทั่วประเทศ โดยมี ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร